Nepal German Academic Association (NEGAAS)
 

Promoting Nepal German Academic Relations

 

  
 
Executive Members (2018-2020)

President
Mr. Ramesh Kumar Maskey

E-Mail : rmaskey@ku.edu.np
Phone : 9851102669

 

Vice President
Er. Sandhya Regmi

E-Mail : sandhyaregmi2000@gmail.com
Phone : 9849135212

Secretary
Ar. Rupesh Shrestha

E-Mail : rupeshshrestha2005@gmail.com
Phone : 9841945089

Treasurer
Ms. Sabina Khatri

E-Mail : sabinakhatri298@gmail.com
Phone : 9841020504


Executive Members

Prof. Dr. Tribikram Bhattarai

E-Mail : tribikrambhattarai@gmail.com
Phone : 9860127141
Dr. Rajendra Joshi

Email: rajendrajoshiku@gmail.com
Phone: 9848423298
Dr. Babita Paudell

E-Mail : paudelbabi@yahoo.com
Phone : 9851190189
Ar. Sharmila Shrestha

E-Mail : sharmilayu@gmail.com
Phone : 9841111241
Ms. Susma Bajrachrya

E-Mail : sushma.bajracharya@gmail.com
Phone : 9851105224

Mr. Rajendra Kumar karki

E-Mail : rajendra.kumarkarki9@gmail.com
Phone : 9851075230

Mr. Simon Kumar Shrestha

E-Mail : simkrshr@gmail.com
Phone : 9841943284


 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
NEGAAS. All Rights Reserved.